Inilah Kisah Awal Mula Umar Bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah

Inilah Kisah Awal Mula Umar Bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah

Diriwayatkan dari Zubair bin Bakar, dari al-Utbi, dia mengatakan, “Sesungguhnya proses pertama kali (dalam pencarian ilmu) yang tampak jelas dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ayahnya menjadi gubernur Mesir, sementara dia masih belia. Diragukan, apakah sudah baligh atau belum. Saat ayahnya ingin membawanya keluar, Umar berkata, ‘Wahai ayah, mungkin lebih bermanfaat bagiku dan bagimu bila …

Lanjutkan membaca →

Kisah Gus Dur Disinari Cahaya Di Arafah

Kisah Gus Dur Disinari Cahaya Di Arafah

Gus Dur Disinari Cahaya Di Arafah Jazirah Arab merupakan daerah yang tandus dan panas. Melakukan perjalanan melewati padang pasir merupakan sesuatu yang menyiksa, menjadi perjuangan berat, serta butuh persiapan fisik dan mental yang prima. Salah satu tanda kenabian Muhammad adalah ketika ia mengikuti misi dagang dari Mekkah ke Syam (Damaskus) bersama pamannya Abu Thalib. Sepanjang …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Sarah Ummu Ishaq

Inilah Kisah Sarah Ummu Ishaq

Wanita yang Mengalahkan Penguasa Dzalim Sayyidah Sarah adalah istri Nabi Ibrahim as. Dia memiliki kisah gemilang di dalam lembaran-lembaran sejarah. Salah satu kisah terpenting adalah kisahnya dengan penguasa lalim yang berniat melakukan perbuatan keji terhadapnya, namun Allah melindunginya dari orang lalim itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda, “Nabi Ibrahim as tidak pernah …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Siti Masyithah Fir’aun

Inilah Kisah Siti Masyithah Fir’aun

Menceburkan Dirinya ke Dalam Kobaran Api Bersama Anak-anaknya di Jalan Allah Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada malam aku di Isra’kan, aku mencium aroma yang sangat harum, maka aku pun bertanya, “Wahai Jibril, aroma wangi apakah ini?’ Jibril menjawab, ‘Ini adalah aroma wanginya Masyithoh (tukang sisirnya) putri Fir’aun dan …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Asiyah Binti Muzahim

Inilah Kisah Asiyah Binti Muzahim

Wanita yang Keimanannya Allah Jadikan Perumpamaan As-Suhaili mengatakan, “Asiyah binti Muzahim bin ‘Ubaid bin Ar-Rayyan bin Walid -yang merupakan Fir’aunnya Mesir pada zaman Nabi Yusuf- dikatakan dari bani Israil, sebangsa dengan Nabi Musa as. ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah bibi Nabi Musa as. Kisah tentangnya disebutkan dalam Al-Qur’an pada banyak ayat yang akan …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Asma’ Binti Umais

Inilah Kisah Asma’ Binti Umais

Wanita yang Mengalami Dua Hijrah dan Istri dari Dua Orang Khalifah Asma’ binti Umais bin Ma’bad bin Al-Harits Al-Khats’amiyyah, termasuk golongan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, dia memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW mendatangi kediaman Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia adalah istri dari Ja’far bin Abi Thalib atau Ja’far Ath-Thayyar. Dia hijrah bersama suaminya ke Habsyah, …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Perniagaan Ini Telah Menghasilkan Keuntungan, Wanita Abu Ad-Dahdah Sayyidah Rufaidah Al-Anshariyyah adalah istri dari Abu ad-Dahdah. Dia termasuk ke dalam golongan para shahabat Rasulullah SAW. Adapun kisah tentang dirinya tercantum dalam hadits abu ad-Dahdah ketika dia menyerahkan kebunnya dengan ikhlas: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Mas’ud r.a, dia berkata, “Ketika ayat ini turun, “barang …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Ummu Ruman Binti ‘Amir

Inilah Kisah Ummu Ruman Binti ‘Amir

Kisah Seorang Wanita yang Merupakan Bidadari Surga Di antara para wanita yang dipersaksikan oleh sejarah dengan kemuliaan dan pujian adalah Ummu Ruman binti ‘Amir Al-Kinaniyyah, istri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ibu dari Ash-Shiddiqah ‘Aisyah binti Abu Bakar dan Abdurrahman. Dia termasuk golongan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, dia dan suaminya juga telah mempertaruhkan banyak hal …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Umayyah Binti Qais Bin Abi Ash-Shalt

Inilah Kisah Umayyah Binti Qais Bin Abi Ash-Shalt

Gadis Belia yang Ikut Berjihad di Jalan Allah Di antara kisah yang bercerita tentang dirinya pada perang Khaibar adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi, dari Umayyah binti Qais bin Abi Ash-Shalt Al-Ghifariyyah, dia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah SAW bersama beberapa orang wanita dari bani Ghifar. Lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Ummu Waraqah Binti Abdullah

Inilah Kisah Ummu Waraqah Binti Abdullah

Syahidah yang Membenarkan Janji Allah, Maka Allah pun Menepati Janji-Nya Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits Al-Anshariyyah. Rasulullah SAW dan para shahabat memanggilnya Asy-Syahidah (wanita yang mati syahid). Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Khallad Al-Anhari, dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Naufal Al-Anshariyyah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak menuju ke pertempuran Badar, dia berkata pada beliau, …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Fatimah Binti Khattab

Inilah Kisah Fatimah Binti Khattab

Saudara Perempuan Sahabat Umar Bin Khattab Wahai Putra Al-Khattab, Apapun yang Engkau Lakukan, Lakukanlah! Sungguh Aku Telah Memeluk Islam Fatimah binti Al-Khattab adalah saudara perempuan dari Umar bin Khattab r.a. Dia memeluk Islam bersama dengan suaminya yang bernama Sa’id bin ‘Amr bin Nufail, sebelum sayyidina Umar. Lalu ketika Umar mengetahui hal tersebut, Umar langsung mendatangi …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Hajar, Ibunda Ismail As

Inilah Kisah Hajar, Ibunda Ismail As

Perjuangan Ibunda Ismail As “Kalau begitu, Allah Tidak akan Menelantarkan kami” Dalam riwayat tentangnya disebutkan bahwa ketika Sarah istri sayyidina Ibrahim a.s belum juga dikaruniai anak oleh Allah swt, maka dia menghibahkan Hajar kepada suaminya dengan harapan Allah akan memberikan keturunan darinya. Dan ternyata benar, Hajar pun melahirkan sayyidina Ismail a.s. Ketika itulah Sarah merasa …

Lanjutkan membaca →

Inilah kisah Ummu Ash-Shahba Mu’adzah Binti Abdullah

Inilah kisah Ummu Ash-Shahba Mu’adzah Binti Abdullah

Seorang Wanita Ahli Ibadah, Penyabar dan Ahli Ilmu Kisah wanita yang harum mewangi, yang menyebarkan berbagai aroma kesempurnaan dan ibadah adalah: sayyidah Mu’adzah Al-‘Adawiyyah. Dia adalah murid ‘Aisyah r.a, dan dia telah memperoleh keberkahan dari persahabatannya dengan Ummul Mukminin. Sayyidah Mu’adzah rahimahallah adalah seorang wanita yang zuhud dan ahli ibadah. Dia menjadikan dunia sebagai ladang …

Lanjutkan membaca →

Perjalanan Dakwah Syaikh Siti Jenar (5)

Perjalanan Dakwah Syaikh Siti Jenar (5)

Ajaran Syaikh Siti Jenar Yang Dianggap Menyimpang Lanjutan Sebelumnya : Dalam Serat Seh Siti Jenar (1917), akibat ajarannya yang dianggap menyimpang, Syaikh Lemah Abang kemudian dijatuhi hukuman mati. Di dalam Babad Purwaredja dan Serat Niti Mani, Syaikh Lemah Abang juga dikisahkan dihukum mati karena ajarannya dinilai menyimpang. Dalam Babad Tjerbon, Syaikh Lemah Abang dikisahkan dihukum …

Lanjutkan membaca →