Inilah Guru Dan Murid Umar Bin Abdul Aziz

Inilah Guru Dan Murid Umar Bin Abdul Aziz

Guru-guru Umar bin Abdul Aziz Al-Mizzi mengatakan, “Umar meriwayatkan dari Anas bin Malik, dan Anas pernah shalat di belakangnya lalu mengatakan, ‘Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah Saw dari pemuda ini’. Dia juga meriwayatkan dari ar-Rabi’ bin Sabrah bin Ma’bad al-Juhani, as-Saib bin Yazid, Said bin Musayyab, dan dia …

Lanjutkan membaca →

Inilah Ketawadhu’an Umar Bin Abdul Aziz

Inilah Ketawadhu’an Umar Bin Abdul Aziz

Dari Raja’ bin Haiwah, dia mengatkan, “Aku pernah ngobrol pada suatu malam bersama Umar bin Abdul Aziz, lalu lampu rusak, maka aku bergegas untuk memperbaikinya, namun Umar memerintahkan agar duduk, kemudian dia bangkit untuk memperbaikinya. Setelah itu, dia kembali lalu duduk, seraya mengatakan, ‘Aku berdiri sementara aku adalah Umar bin Abdul Aziz. Aku duduk sementara …

Lanjutkan membaca →

Inilah Sikap Wara’ Umar Bin Abdul Aziz

Inilah Sikap Wara’ Umar Bin Abdul Aziz

Dari Abu Usman ats-Tsaqafi, dia mengatakan, “Umar bin Abdul Aziz memiliki sahaya yang bekerja menggunakan baghalnya. Setiap hari dia datang dengan membawa satu dirham. Suatu hari dia datang dengan membawa satu setengah dirham, maka dia bertanya, ‘Apa yang tampak oleh (analisa)mu?’. Dia menjawab, ‘Pasar telah memberikan keuntungan’. Umar mengatakan, “Tidak, tetapi engkau telah membuat lelah …

Lanjutkan membaca →

Inilah Bentuk Kezuhudan Umar Bin Abdul Aziz

Inilah Bentuk Kezuhudan Umar Bin Abdul Aziz

Kezuhunya Umar Bin Abdul Aziz Dari Maslamah bin Abdul Malik, dia mengatakan, “Aku menemui Umar bin Abdul Aziz untuk menjenguk beliau saat sakitnya, ternyata beliau hanya memakai pakaian kotor, maka aku katakan kepada istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, ‘Wahai Fatimah, cucilah baju Amirul Mukminin’. Fatimah mengatakan, ‘Aku akan melakukannya, insya Allah’. Lalu aku kembali, ternyata …

Lanjutkan membaca →

Inilah Tangisan Umar Bin Abdul Aziz Kepada Allah Swt

Inilah Tangisan Umar Bin Abdul Aziz Kepada Allah Swt

Dari al-Mughirah bin Hakim, dia mengatakan, “Fatimah bin Abdul Malik mengatakan kepadaku, ‘Wahai Mughirah, mungkin di antara kaum laki-laki terdapat orang yang lebih banyak shalat dan puasanya daripada Umar. Akan tetapi, aku tidak melihat seorang pun dari manusia yang lebih takut kepada Rabbnya daripada Umar. Apabila masuk rumah, dia menjatuhkan dirinya di tempat sujudnya, lalu …

Lanjutkan membaca →

Inilah Pujian Ulama Dan Kecintaan Manusia Kepada Umar Bin Abdul Aziz

Inilah Pujian Ulama Dan Kecintaan Manusia Kepada Umar Bin Abdul Aziz

Sufyan ats-Tsauri mengatakan, “Khalifah itu ada lima: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz”. Dari Zaid bin Aslam, dari Anas ra, beliau mengatakan, “Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam pun sesudah Rasulullah Saw yang lebih mirip shalatnya dengan Rasulullah di bandingkan pemuda ini”. Yakni Umar bin Abdul Aziz, yang saat …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kisah Awal Mula Umar Bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah

Inilah Kisah Awal Mula Umar Bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah

Diriwayatkan dari Zubair bin Bakar, dari al-Utbi, dia mengatakan, “Sesungguhnya proses pertama kali (dalam pencarian ilmu) yang tampak jelas dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ayahnya menjadi gubernur Mesir, sementara dia masih belia. Diragukan, apakah sudah baligh atau belum. Saat ayahnya ingin membawanya keluar, Umar berkata, ‘Wahai ayah, mungkin lebih bermanfaat bagiku dan bagimu bila …

Lanjutkan membaca →

Inilah Nama Dan Kelahiran Umar Bin Abdul Aziz

Inilah Nama Dan Kelahiran Umar Bin Abdul Aziz

Nama Umar bin Abdul Aziz Nama beliau adalah: Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Mannaf bin Qushao bin Kilab, seorang imam, hafidz, allamah, mujtahid, ahli zuhud, ahli ibadah, sayyid, Amirul mukminin yang sesungguhnya. Nama kuniyah beliau adalah: Abu Hafsh, al-Quraisy, al-Umawi, al-Madani, kemudian …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kata-Kata Mutiara Sa’id Bin Jubair

Inilah Kata-Kata Mutiara Sa’id Bin Jubair

Dari Atha’ bin Dinar, dari Sa’id bin Jubair, dia mengatakan, “Sesungguhnya rasa takut adalah bila engkau takut kepada Allah hingga rasa takutmu menghalangimu dari kemakisatanmu. Itulah rasa takut. Dzikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Barangsiapa menaati Allah Swt, berarti dia telah berdzikir kepada-Nya. Barangsiapa tidak menaati-Nya, maka dia bukanlah orang yang berdzikir, meskipun dia banyak …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kelebihan Sa’id Bin Jubair Dalam Hal Tafsir

Inilah Kelebihan Sa’id Bin Jubair Dalam Hal Tafsir

Sa’id bin Jubair adalah murid terbesar Ibnu Abbas ra. ulama umat dan penafsir al-Qur’an. Sa’id bin Jubair telah menimba ilmu yang sangat banyak dari beliau. Saat penduduk kufah bertanya kepada Ibnu Abbas, maka beliau mengatakan, “Bukankah di tengah kalian terdapat Ibnu Ummi ad-Dahma, yakni Sa’id bin Jubair?” Berikut adalah sebagian atsar yang diriwayatkan dari Sa’id …

Lanjutkan membaca →

Inilah Ujian Berat Yang Dihadapi Sa’id Bin Jubair

Inilah Ujian Berat Yang Dihadapi Sa’id Bin Jubair

Adz-Dzahabi mengatakan, “Sa’id bin Jubair bersama Ibnu al-Asy’ats memberontak terhadap al-Hallaj, kemudian dia bersembunyi dan berpindah-pindah di berbagai tempat selama 12 tahun. Lalu mereka menangkapnya dan menghadapkannya kepada al-Hallaj. Sesampainya pada al-Hallaj, dia mengatakan, ‘Wahai Syaqi (orang yang celaka) bin Kusair (yang pecah berkeping-keping) –dia memaksudkan: kamu bukan Sa’id (bahagia) bin Jubair!-  bukankah engkau tiba …

Lanjutkan membaca →

Inilah Pujian Para Ulama Kepada Sa’id Bin Jubair

Inilah Pujian Para Ulama Kepada Sa’id Bin Jubair

Dari Ja’far bin Abi Mughirah, “Apabila Ibnu Abbas didatangi penduduk Kuffah untuk meminta fatwa kepada beliau, maka beliau mengatakan, ‘Bukankah di tengah kalian terdapat Ibnu Ummi ad-Dahma?’. Maksudnya, Sa’id bin Jubair. Dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, dia mengatakan, “Sungguh Sa’id bin Jubair telah meninggal, sedangkan tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan …

Lanjutkan membaca →

Biografi Lengkap Sa’id Bin Jubair

Biografi Lengkap Sa’id Bin Jubair

Lahir 36 H. Wafat 95 H. Beliau adalah salah seorang wali Allah yang shalih dan terkabul doanya, dan masyhur dengan ibadah dan tangisan. Sebagaimana namanya, dia adalah orang yang berbahagia dengan ketaatan. Dari Ashbagh bin Zaid, dia mengatakan, Sa’id bin Jubair memiliki ayam jago yang kokokannya membangunkannya malam hari. Suatu malam ayam jagonya tidak berkokok …

Lanjutkan membaca →

Inilah Guru Dan Murid Urwah Bin Zubair

Inilah Guru Dan Murid Urwah Bin Zubair

Guru-guru dan murid-murid Urwah bin Zubair Guru-guru: Al-Hafidz berkata, “Urwah meriwayatkan dari ayahnya, saudaranya Abdullah, ibunya Asma’ binti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Sa’id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Hakim bin Hizam, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Amr bin Ash, Usamah bin Zaid, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Hallaj al-Aslami, Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi, …

Lanjutkan membaca →